top of page

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

     

 บริษัท สัก วู้ดเวิร์ค  จำกัด ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกว่า “สัก วู้ดเวิร์ค” เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์   

   www.sakwoodworks.com   รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือ โดย สัก วู้ดเวิร์ค ได้ตระหนักดีถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย สัก วู้ดเวิร์ค นั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการให้บริการเว็บไซต์ที่ดีขึ้น และ/หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของ สัก วู้ดเวิร์ค และ/หรือบริษัทในเครือ และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของ สัก วู้ดเวิร์ค ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่าน สัก วู้ดเวิร์ค จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกท่าน (Personal Information) ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ของเรา

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล’ โดยมีพนักงานที่บริษัทมอบหมายโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล’ ส่วนท่านถือเป็น ‘เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ตามกฎหมายนี้

 

1. ขอบเขตนโยบายและความยินยอม

1.1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ สัก วู้ดเวิร์ค ได้เก็บรวบรวมหรือได้รับผ่านทางเว็บไซต์รวมทั้งการให้บริการและเครื่องมือการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งาน เช่น การเข้าเยี่ยมชม หรือการดูวีดีโอต่างๆ โดย สัก วู้ดเวิร์ค จะปฎิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับในประเทศไทย

1.2. ผู้ใช้งานได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจว่านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  นี้ใช้บังคับและครอบคลุมการใช้งานหรือบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ สัก วู้ดเวิร์ค ทั้งนี้ ไม่ว่าการที่ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ของ สัก วู้ดเวิร์ค โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการใช้เครื่องมือใด ๆ บนเว็บไซต์ของ สัก วู้ดเวิร์ค เป็นการถือว่าผู้ใช้งานอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อ สัก วู้ดเวิร์ค ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  นี้และนโยบายอื่น ๆ ของ สัก วู้ดเวิร์ค เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่างๆ และ/หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของ สัก วู้ดเวิร์ค และ/หรือบริษัทในเครือ

 

2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

2.1. สัก วู้ดเวิร์ค อาจจะใช้คุ้กกี้ บริการ Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์และ/หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของ สัก วู้ดเวิร์ค และบริษัทในเครือ โดยเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สัก วู้ดเวิร์ค จะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จนกว่าจะออกจากเว็บเบาเซอร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง

2.1.1 IP address, Cookie ID ของคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ

2.1.2 โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต

2.1.3 หน้าเว็บของผู้ใช้งาน ขณะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สัก วู้ดเวิร์ค

2.1.4 เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ

2.1.5 ข้อมูลที่มีการค้นหาบนเว็บไซต์ของ สัก วู้ดเวิร์ค รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชมและข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

2.1.6 ข้อมูลที่ตั้ง (Location Data)

2.1.7 พฤติกรรมการชมเว็บไซต์ของ สัก วู้ดเวิร์ค

2.1.8 ระบบปฏิบัติการที่เข้าใช้งาน

2.1.9 เพศ อายุ ความสนใจ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์

2.2  ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อาจโอน เก็บไว้ และ ประมวลผลในประเทศใดก็ตามที่ สัก วู้ดเวิร์ค กำหนด

2.3 ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สัก วู้ดเวิร์ค เป็นการถือว่าผู้ใช้งานอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อ สัก วู้ดเวิร์ค ในการจัดเก็บรวบรวม โอน ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ได้

2.4 สัก วู้ดเวิร์ค อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมไว้ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ รวมถึงที่ได้รับจากากรสังเกตุการณ์บนเครือข่ายและในฐานข้อมูลของ สัก วู้ดเวิร์ค ได้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้

 

3. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม

3.2  ในกรณีที่ สัก วู้ดเวิร์ค ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เช่น การประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น สัก วู้ดเวิร์ค จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ เว้นแต่กรณีที่ สัก วู้ดเวิร์ค มีสิทธิตามกฎหมาย หรือจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ) หรือในกรณีที่ทาง สัก วู้ดเวิร์ค เชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของสัก วู้ดเวิร์ค ตลอดจนลูกค้าของ สัก วู้ดเวิร์ค

 

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ

อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าไม่มีวิธีการในการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือมาตรการทางอิเล็คทรอนิกส์ใดที่จะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น ถึงแม้ว่า สัก วู้ดเวิร์ค จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต สัก วู้ดเวิร์ค ก็ไม่สามารถรับรองได้ถึงความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบได้

 

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สัก วู้ดเวิร์ค ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้เป็นครั้งคราว โดยการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบได้ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ การที่ผู้ใช้งาน ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ของ สัก วู้ดเวิร์ค ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายดังกล่าวแล้ว ถือว่าผู้ใช้งานยืนยันยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากผู้ใช้งานถอนความยินยอมในภายหลัง ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของสัก วู้ดเวิร์คได้ 

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท การดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากท่าน โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศให้ท่านทราบโดยตรง

 

 

7. คุกกี้ (Cookies) คืออะไร?

 

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ที่เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้นด้วยการบันทึกข้อมูลการท่องเว็บ โดยเว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ 

 

 

8. เราใช้คุกกี้อย่างไร?

 

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

 

 1. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

 2. เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานบนแพลตฟอร์มของท่าน เนื้อหาข้อมูล รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านได้ตั้งค่าไว้

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด

 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

9. ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

 

เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วยคุกกี้ดังต่อไปนี้

 1. คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์ม (Functionality Cookies): ใช้เพื่อการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา และรูปแบบแพลตฟอร์ม

 2. คุกกี้สำหรับการโฆษณา (Advertising Cookies): ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมไปถึงลักษณะการใช้งานของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน และประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่างๆ

 3. คุกกี้ทางเทคนิค (Strictly Necessary Cookies): เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

 4. คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม (Performance Cookies): ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

 5. คุกกี้บุคคลที่สาม (Third-party Cookies): คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Google Analytics

10. ท่านจะติดต่อบริษัทได้อย่างไร 

 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางดังนี้

 

 • อีเมล: info@sakww.com

 • โทร: 0997121071 (วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.)

 • สถานที่ติดต่อ: บริษัท สัก วู้ดเวิร์ค จำกัด เลขที่ 16/7 ถนนสายตรอกนอง ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

 

เมื่อคุณตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับว่าการใช้บริการใดๆ ของบริษัทถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

bottom of page